Strona 1 z 44 [ Posty: 861 ] Przejdź na stronę 1 2 3 4 544 Następna
Autor
Wiadomość
Post Wysłano: 13 sty 2007, 2:36
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 14 sty 2006, 16:05
Posty: 839
Samochód: kadetem tera

Dz.U.04.7.62
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat
(Dz. U. z dnia 19 stycznia 2004 r.)
Na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki i sposób pilotowania przez Policję pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają dopuszczalne wielkości;
2) wysokość opłat za pilotowanie uiszczanych przez właścicieli lub posiadaczy pilotowanych pojazdów.
2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego masa, naciski osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach określających warunki techniczne pojazdów oraz określonych w art. 61 ust. 6, 8 i 10 ustawy; dotyczy to również kolumny pojazdów nienormatywnych;
3) pilotowanie - zespół czynności wykonywanych na drodze, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu podczas trwania przejazdu pojazdu nienormatywnego;
4) organizator transportu - osobę fizyczną lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przygotowującą i przeprowadzającą przejazd pojazdu nienormatywnego;
5) zezwolenie - zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.
§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pilotowania nienormatywnych pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych oraz należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej pojazdów specjalnych, używanych do celów specjalnych, oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych.
§ 3. 1. Pojazd nienormatywny powinien być pilotowany przez Policję, jeżeli spełniony jest przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) szerokość jezdni, na trasie przejazdu pojazdu nienormatywnego, wraz z poboczem posiadającym ten sam rodzaj konstrukcji nawierzchni co jezdnia, pozostawiona dla przeciwnego kierunku ruchu na jezdniach dwukierunkowych lub dla tego samego kierunku ruchu na jezdniach jednokierunkowych, jest mniejsza niż 2,5 m;
2) długość pojedynczego pojazdu lub zespołu pojazdów przekracza 40 m;
3) łączna długość pojazdów pilotowanych przekracza 120 m.
2. Pilotowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagane, jeżeli szerokość określona w tym przepisie występuje na krótkich odcinkach i jest tam zapewniona niezbędna widoczność drogi, gwarantująca bezpieczny przejazd.
§ 4. 1. Opłatę za pilotowanie ustala się w wysokości kosztów rzeczywistych poniesionych przez komendy wojewódzkie Policji biorące udział w zabezpieczeniu przejazdu pojazdu nienormatywnego.
2. Koszty rzeczywiste, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty osobowe i eksploatacyjne pojazdów Policji, które oblicza się od wyjazdu pojazdu policyjnego z jednostki do jego powrotu, po zakończeniu pilotowania.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowi suma stawek godzinowych czasu służby policjantów biorących udział w pilotowaniu pomnożonych przez czas służby policjantów uczestniczących w pilotowaniu oraz suma kilometrów przebytych przez wszystkie pojazdy użyte do pilotowania pomnożona przez normatywną stawkę wydatków eksploatacyjnych poniesionych na jeden kilometr.
§ 5. 1. O potrzebie pilotowania pojazdu nienormatywnego przez Policję należy zawiadomić:
1) komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia pilotowania przez Policję, gdy trasa pilotażu policyjnego przebiega przez teren jednego lub dwóch województw;
2) Komendanta Głównego Policji, gdy trasa pilotażu policyjnego przebiega przez więcej niż dwa województwa.
2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje w formie pisemnej organizator transportu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem przejazdu pojazdu nienormatywnego.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) nazwę, adres, numer telefonu (telefaksu), statystyczny numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP;
2) liczbę pojazdów, które będą pilotowane;
3) długość każdego pojazdu nienormatywnego, jego szerokość, wysokość i rzeczywistą masę całkowitą;
4) rodzaj przewożonych ładunków;
5) numery rejestracyjne pojazdów nienormatywnych;
6) numer telefonu kontaktowego osoby prowadzącej transport;
7) kopię lub odpis zezwolenia na przejazd każdego pojazdu;
8 ) harmonogram przejazdu po wyznaczonej trasie;
9) upoważnienie do wystawienia przez komendę wojewódzką Policji faktury dotyczącej opłaty, o której mowa w § 4, bez podpisu odbiorcy.
4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 pkt 8, podlega uzgodnieniu z właściwym komendantem Policji określonym w ust. 1 i powinien zawierać:
1) miejsca, adresy, daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pilotowania;
2) godziny przejazdu przez większe miasta i granice województw;
3) numery dróg oraz nazwy ulic w miastach wyszczególnionych w zezwoleniu, po których będzie odbywał się przejazd;
4) miejsca, adresy i czas planowanych postojów.
§ 6. 1. Do pilotowania Policja używa oznakowanego pojazdu samochodowego.
2. Policyjny pojazd pilotujący porusza się w odległości nie mniejszej niż 40,00 m przed pojazdem nienormatywnym; w przypadku użycia drugiego policyjnego pojazdu pilotującego porusza się on za pojazdem nienormatywnym.
3. Ze względu na warunki lokalne dopuszcza się zmniejszenie odległości określonej w ust. 2.
4. W szczególnych przypadkach, w tym ze względu na znaczną długość lub szerokość pilotowanej kolumny pojazdów nienormatywnych, pilotowanie może odbywać się przy użyciu dwóch lub więcej policyjnych pojazdów pilotujących. Decyzję w tej sprawie podejmuje właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji.
§ 7. 1. Pilotowanie pojazdu nienormatywnego nie może się odbywać, jeżeli:
1) przejazd może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu bądź istotne jego utrudnienie, wynikające z warunków panujących na planowanej trasie;
2) organizator transportu nie spełnił warunków, o których mowa w § 5;
3) niespełniony jest którykolwiek z warunków określonych w zezwoleniu.
2. Po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, pilotowanie pojazdu nienormatywnego może się odbyć w innym terminie. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku powstania w trakcie pilotowania nieprzewidzianego istotnego utrudnienia w ruchu lub zagrożenia jego bezpieczeństwa przejazd należy przerwać. Decyzję o tym podejmuje policjant wykonujący pilotaż w porozumieniu z dyżurnym właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji.
4. Po uzyskaniu informacji o ustaniu przyczyn, które spowodowały przerwanie pilotowania, decyzję o terminie wznowienia przejazdu transportu pilotowanego przez Policję podejmuje:
1) dyżurny właściwej ze względu na miejsce postoju komendy wojewódzkiej Policji, jeżeli trasa przejazdu przebiega przez teren jednego lub dwóch województw;
2) dyżurny Komendy Głównej Policji, jeżeli trasa przejazdu przebiega przez teren więcej niż dwóch województw; jeżeli czas przerwy jest nieznaczny, decyzję może podjąć dyżurny, o którym mowa w pkt 1.
§ 8. Postój pojazdów nienormatywnych powinien odbywać się poza jezdnią i poboczem drogi.
§ 9. Straż Graniczna, przy wjeździe pojazdów nienormatywnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontroluje posiadanie przez organizatora transportu zezwolenia oraz spełnienie warunków w nim określonych.

Fotki:
Obrazek Obrazek
źródło i więcej zdjęć na http://bf3-pikos.de/impressum.htm

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=YTdDuklzIxk

"MAM WYJE BANE NA TIRY!"


Tytuł:
Post Wysłano: 13 sty 2007, 13:33
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 02 kwie 2006, 15:36
Posty: 2694
GG: 997
Samochód: R410
Lokalizacja: CG

Ja gdzies wyczytałem, że należy mieć min. 3 lata prawo jazdy czy to prawda ?

_________________
"...bo wie, że zostanie skazany zboczeniec nie przez sąd ale przez typową rękę jak to się mówi, Człowieka Charakternego..."


Tytuł:
Post Wysłano: 13 sty 2007, 14:13

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik


Rejestracja: 16 lut 2005, 15:10
Posty: 157
GG: 0

kiedyś trzeba było mieć specjalne uprawnienia-kursy ale teraz wystarczy tylko prawko B. Świetnym przykładem tego jest Marcin- syn Drivera1965 który po ukończeniu 18 siadł za stery T4.
on i chyba psychotesty musisz mieć bo jeździsz zawodowo...


Tytuł:
Post Wysłano: 13 sty 2007, 14:14
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 14 sty 2006, 16:05
Posty: 839
Samochód: kadetem tera

Jak będe się widział z jakimś pilotem z eurokran-u to zapytam ale wydaje mi się zę tylko prawko :wink:

[ Dodano: 14.01.2009.15. ]
"Kierowca pojazdu wykonującego pilotaż, np. który pilotuje pojazd z ładunkiem nienormatywnym jest zarazem pilotem (osoba upoważniona do wydawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego) ponosi bezpośrednio odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu.
Ponadto winien znać zasady pilotażu, między innymi:
- zapewnić właściwą organizację przejazdu pojazdów zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu;
- sprawować bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów w czasie przejazdu i postoju;
- kierować ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym;
- podejmować decyzje o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa."

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=YTdDuklzIxk

"MAM WYJE BANE NA TIRY!"


Tytuł:
Post Wysłano: 13 sty 2007, 17:11
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 26 mar 2005, 18:36
Posty: 181
Lokalizacja: SLU- Lubliniec

U nas w firmie wszyscy piloci mają dodatkowe kursy... Ale z tego co właśnie mi mówili to nie trzeba :roll: . Co do samych samochodów to mamy dwa: Renault Trafic i Forda Maverica... Ale kiedy trzeba mamy też dodatkowe auto Fiat Ducato. Samochody na codzień służą jako auta serwisowe i niczym nie rozróżniają się od innych "dostawczaków". Samochody kiedy są użwane jako "pilotki" to mają specjalne szyldy, a na nich koguty, tablice oraz po 2 koguty. Oczywiście każde auto ma CB radio President Johny II, których anteny są na magnesie, natomiast same auta mają "na stałe" zamontowane Cb. Dodam, że na stałe mamy dwóch pilotów oraz jedneko tak z "doskoku" kiedy mamy coś większego do przetransportowania, lub na dalsze trasy :wink: .
Renault Trafic:
Obrazek
Obrazek

_________________
Don't underestimate the power of ours Scania \8/
JANIK POMOC DROGOWA & TRANSPORT PONADNORMATYWNY
http://www.janik-pomoc-drogowa.go.pl
http://www.janik-gabaryt.go.pl

http://aleks.picturepush.com


Tytuł:
Post Wysłano: 13 sty 2007, 18:26
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 15 gru 2005, 0:37
Posty: 137
GG: 11
Samochód: FH16 750
Lokalizacja: Strzelce Opolskie

powitac pojawil sie ciekawy temat to i ja sie pojawiam . w 2004r zniesli kursy dla pilotow trzeba bylo miec minimum 3 lata prawko na cięzarowki , pilot odpowiadal za wszystko ale od roku 2004 niema zadnych przepisow do konca nikt niewie za co pilot odpowiada jakie musi miec uprawnienia co kontrola policji zawsze wmawiaja ze jest to dalej aktualne a g.. prawda . pzdrawiam


Tytuł:
Post Wysłano: 13 sty 2007, 20:14

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik


Rejestracja: 28 lis 2006, 12:41
Posty: 38
Lokalizacja: ja mam to wiedzieć?

To ja coś powiem śmiesznego raz z moim bratem jedziemy do domu i... stoi maluch i miał koguty na dachu i miał tabliczke z kartonu PILOT... Czy może każde auto pilotować?? tzn. że np. maluch może też pilotować??.

_________________
Kamil-Gda Pozdrawia was:)


Tytuł:
Post Wysłano: 13 sty 2007, 21:06
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 14 sty 2006, 16:05
Posty: 839
Samochód: kadetem tera

Cytuj:
Czy może każde auto pilotować?? tzn. że np. maluch może też pilotować??.
Samochód do piltażu ma być odpowiednioo oznakowany i przystosowany bez względu na marke :wink:
Cytuj:
w 2004r zniesli kursy dla pilotow
Tak jak myślałem dzięki za informacje :wink:
Czyli pilotem może zostać każdy kto zdał kat.B :P
Cytuj:
do konca nikt niewie za co pilot odpowiada
Hmm... pilot odpowiada za bezpieczeństwo swoje i innych i za przygotowanie przejzazdu tzn. demontaż znaków itp.

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=YTdDuklzIxk

"MAM WYJE BANE NA TIRY!"


Tytuł:
Post Wysłano: 14 sty 2007, 10:50
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 26 mar 2005, 18:36
Posty: 181
Lokalizacja: SLU- Lubliniec

Cytuj:
za przygotowanie przejzazdu tzn. demontaż znaków itp
Tutaj wydaje, mi się że pilot nie jest za to odpowiedzialny. My mamy coś takiego: trasa musi być wcześniej przygotowana czyli, wytyczona przez specjalne osoby, potem transport musi zostać dopuszczony tzn. zatwierdzony przez specjalne służby np. Starostwo powiatowe itp. Nie jestem pewien ale tak +/- jest i nie wydaje mi się, że piloci są odpowiedzialni za demontaż znaków itp :roll:

_________________
Don't underestimate the power of ours Scania \8/
JANIK POMOC DROGOWA & TRANSPORT PONADNORMATYWNY
http://www.janik-pomoc-drogowa.go.pl
http://www.janik-gabaryt.go.pl

http://aleks.picturepush.com


Tytuł:
Post Wysłano: 14 sty 2007, 11:19
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 14 sty 2006, 16:05
Posty: 839
Samochód: kadetem tera

Cytuj:
i nie wydaje mi się, że piloci są odpowiedzialni za demontaż znaków itp Rolling Eyes
To zależy powinny to robić służba drogowa itp. Ale jak jechaliśmy na Świecko w Torzymiu nasi piloci demontowali znaki i po naszym przejeździe montowali z powrotem :wink:

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=YTdDuklzIxk

"MAM WYJE BANE NA TIRY!"


Tytuł:
Post Wysłano: 14 sty 2007, 12:54

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik


Rejestracja: 23 paź 2005, 22:31
Posty: 1143

Cytuj:
Ale jak jechaliśmy na Świecko w Torzymiu nasi piloci demontowali znaki i po naszym przejeździe montowali z powrotem :wink:

W zasadzie tak nie powinno się odbywać bo transport wtedy stoi i blokuje drogę,chyba że pilot wypali do przodu,ale wtedy kolumna jest bez pilota.Czytam wszystko co związane jest z transportem ponadnormatywnym i wszyscy twierdzą to samo,brak spójnych przepisów w Polsce.
http://www.gazetaprawna.pl/index.php?ac ... .1.0.1.htm
Co do aktów prawnych,to jest troszkę podane na stronie GDDKiA.
http://www.gddkia.gov.pl/article/serwis ... /index.php

_________________
"CHCĘ UMRZEĆ WE ŚNIE JAK MÓJ DZIADEK, A NIE KRZYCZĄC JAK JEGO PASAŻEROWIE."


Tytuł:
Post Wysłano: 14 sty 2007, 14:35
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 15 gru 2005, 0:37
Posty: 137
GG: 11
Samochód: FH16 750
Lokalizacja: Strzelce Opolskie

Cytuj:
Hmm... pilot odpowiada za bezpieczeństwo swoje i innych i za przygotowanie przejzazdu tzn. demontaż znaków itp.
tak naprawde to ja powinienem jechac swoim pasem przed gabarytem i siedziec na innym kanalem zeby porozumiec sie tylko z kierowca gabarytu a to jest nasza dobra wola i robimy to dla bezpieczenstwa ze na kanale 19tym ostrzegamy auta o gabarycie i jesli gabaryt wystaje na przeciwległy pas to pilot zgania auta bo ja niemoge takich rzeczy robic juz policja sie domnie czepiala ze jade nie po swoim pasie. a to co pilot musi to pisze w zezwoleniu : pilot dokona objazdu trasy , ze mam jechac za lub przed gabarytem itp


Tytuł:
Post Wysłano: 14 sty 2007, 15:40
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 14 sty 2006, 16:05
Posty: 839
Samochód: kadetem tera

Cytuj:
W zasadzie tak nie powinno się odbywać bo transport wtedy stoi i blokuje drogę,chyba że pilot wypali do przodu,ale wtedy kolumna jest bez pilota.
Tak było pilot pojechał do przodu a nie zostaliśmy sami bo jechało z nami (4auta) 5pilotów bo mielismy 5.60 szerokości :wink:
Cytuj:
tak naprawde to ja powinienem jechac swoim pasem przed gabarytem i siedziec na innym kanalem zeby porozumiec sie tylko z kierowca gabarytu a to jest nasza dobra wola i robimy to dla bezpieczenstwa ze na kanale 19tym ostrzegamy auta o gabarycie i jesli gabaryt wystaje na przeciwległy pas to pilot zgania auta bo ja niemoge takich rzeczy robic juz policja sie domnie czepiala ze jade nie po swoim pasie. a to co pilot musi to pisze w zezwoleniu : pilot dokona objazdu trasy , ze mam jechac za lub przed gabarytem itp
JA rozumiem ja znam te wszystkie punkty :wink: Ale niektórzy nie potrafią tego zrozumieć i jeszcze będzie Ci krzyczał że ma przeszkadzasz, a jak by na Ciebie wjechał to miałby pretensje.

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=YTdDuklzIxk

"MAM WYJE BANE NA TIRY!"


Tytuł:
Post Wysłano: 14 sty 2007, 19:28

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik


Rejestracja: 23 paź 2005, 22:31
Posty: 1143

Co do firmy Pikos,to ściśle z nią współpracujemy,oni wykonuja dla nas pilotaże,my im pomagamy na terenie PL.Czasami do nich zajeżdżam,właścicielem firmy jest Christof Pikos a dla znajomych Krzysiu,to jest Polak pochodzi z Tarnowskich Gór i często jadąc do PL odwiedza nas. Tym Sprinterem często Krzysztof jezdzi sam a czasami "dziadek".Pierwsze dwie fotki są pod domem Krzyśka,na drugiej fotce ja grzebię pod maską.Ten czarny Merc jest żony Krzyśka. Ostatnio Pikos dukupił Vaneo.

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

A oto nasze auta pilotujące.Te dwa czarne jeszcze nieopisane bo to nowy nabytek.Czarny Caddy wraca w poniedziałek z firmy reklamowej która go oklejała.Następnie pójdzie do elektryka,trzeba zamontować ogrzewanie i na koniec do tapicera.Szef poraz pierwszy chce zastosowac tapicerkę a nie drewno.Jak widać szef nasz preferuje firmę VW,mamy 1 Vito.

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

_________________
"CHCĘ UMRZEĆ WE ŚNIE JAK MÓJ DZIADEK, A NIE KRZYCZĄC JAK JEGO PASAŻEROWIE."


Tytuł:
Post Wysłano: 14 sty 2007, 19:30
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 14 sty 2006, 16:05
Posty: 839
Samochód: kadetem tera

Firma współpracuje tez z eurokran :wink: Bardzo ładne mają samochody szczególnie ten jamess cook miałem okazje go obejrzeć :wink: W firmie jeździ jeszcze jeden polak (jak nie więcej) Pan Hubert :wink:

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=YTdDuklzIxk

"MAM WYJE BANE NA TIRY!"


Tytuł:
Post Wysłano: 14 sty 2007, 20:24

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik


Rejestracja: 23 paź 2005, 22:31
Posty: 1143

tak,Hubert jest jedynym Polskim kierowcą a gemba mu się nie zamyka :).
To jest jego auto,pilotował mnie kilka razy.

Obrazek Obrazek

_________________
"CHCĘ UMRZEĆ WE ŚNIE JAK MÓJ DZIADEK, A NIE KRZYCZĄC JAK JEGO PASAŻEROWIE."


Tytuł:
Post Wysłano: 14 sty 2007, 22:19
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 14 sty 2006, 16:05
Posty: 839
Samochód: kadetem tera

Cytuj:
tak,Hubert jest jedynym Polskim kierowcą a gemba mu się nie zamyka Smile.
Dokładnie :P
Cytuj:
To jest jego auto,pilotował mnie kilka razy.
Wcześniej jeździł białym sprinterem to jest nowy samochód. Ale kierowca z ek zaśmiał się przy szefei żę ten obiecał mu jamess cooka. Pan Krzysztof tylko się zaśmiał :D

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=YTdDuklzIxk

"MAM WYJE BANE NA TIRY!"


Post Wysłano: 04 mar 2007, 16:18
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 02 lut 2006, 21:18
Posty: 123
GG: 24782554
Lokalizacja: Katowice

Temat ten zawiera nazwy firm zajmujących się pilotarzem.


F.U.H Maro Trans z Katowic.

http://www.maro-trans.eu

_________________
Kto sukcesu chce znajdzie do niego drogę,kto sukcesu nie chce ,zawsze znajdzie wymówkę


Tytuł:
Post Wysłano: 04 mar 2007, 16:26
Awatar użytkownika

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik

Awatar użytkownika


Rejestracja: 14 sty 2006, 16:05
Posty: 839
Samochód: kadetem tera

Universal
Strychacz
Eurokran
Grohman (chyba źle napisałem)


Jest też wiele prywatnch osób zajmujących się pilotażem :wink:

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=YTdDuklzIxk

"MAM WYJE BANE NA TIRY!"


Tytuł:
Post Wysłano: 04 mar 2007, 18:18

Użytkownik

Offline

Offline

Użytkownik


Rejestracja: 27 maja 2006, 11:50
Posty: 34

I jeszcze firma Panas.

http://www.panas.pl/


Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Strona 1 z 44 [ Posty: 861 ] Przejdź na stronę 1 2 3 4 544 Następna


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Przejdź do: