wagaciezka.com - Forum transportu drogowego - Zasady ochrony danych osobowych

Polityka prywatności

§1 Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez, określonego poniżej, administratora danych, Państwa danych osobowych, jak również wykorzystywania plików cookies.

§2 Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO oraz w związku ze stosowaniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

I – Administrator:

Administratorem Państwa danych jest Małgorzata Franke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MotoFocus Małgorzata Franke wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: ul. Za Dębami 3, 05–075 Warszawa, posługująca się NIP: 5251049153, numerem REGON: 011752326 oraz adresem e-mail: ado@motofocus.pl (dalej zwana „ADO”).

II-Cele, kategorie Państwa danych i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:
 1. umożliwienia Państwu korzystania z forum internetowego wagaciezka.com, w tym w szczególności komentowania i udostępniania przez Państwa treści – na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą stanowi zaakceptowany regulamin oraz wypełniony przez Państwa formularz, realizując przy tym przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. zarządzania Stroną, na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi zapewnienie należytego funkcjonowania Strony – adres IP, dane o sesji, dane o przeglądarce – dane są zbierane automatycznie
 3. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników – w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f), który stanowi zapewnienie bezpieczeństwa strony i użytkowników – automatyczne zbieranie adresu IP, nazwy przeglądarki, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego
 4. wyświetlania Państwu reklam dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań – w uzasadnionym interesie ADO (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – dane strony, którą Państwo odwiedziliście, czynności dokonane na stronie. Uzasadniony interes ADO stanowi marketing produktów i usług partnerów ADO.
 1. polepszenia jakości treści i ich doboru, dostarczanych do Państwa za pomocą newslettera – na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi dążenie do świadczenia usług najwyższej jakości oraz do konkurencyjności
 2. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania Państwa żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla Państwa prywatności (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – imię, nazwisko, adres e-mail, rodzaj żądania, dane dotyczące jego realizacji, opis zdarzenia stanowiącego naruszenie, określenie jego wpływu na prawa i wolności osoby fizycznej, opis podjętych.
 

III – Odbiorcy danych

 1. W celu właściwego zarządzania forum, zgodnie z jego regulaminem, Państwa dane mogą zostać przekazane innemu podmiotowi niż MotoFocus, z zastrzeżeniem, że ma to miejsce wyłącznie na podstawie umowy powierzenia.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do firmy hostingowej, jak również podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W celu wyświetlania Państwu reklam dostosowanych do Państwa preferencji korzystamy z adserwera dostarczanego przez firmę Gemius. W związku z tym możemy przekazać dane podwykonawcom technicznym usług dostosowania reklam, o ile zapewniona jest zgodność z RODO i zachowane cele przetwarzania danych.
 4. Do wyświetlania Państwu reklamy w ramach remarketingu korzystamy z pixela Facebook’a, w związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd, który będzie administratorem Państwa danych.
Przekazanie danych powyższym podmiotom nastąpi wyłącznie na podstawie umów powierzenia zawartych pomiędzy ADO a powyższymi podmiotami. Wyjątek stanowią podmioty, którym dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje z mocy obowiązującego prawa.

IV – Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane przez następujący okres czasu:
 1. dane przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z forum, w tym komentowania i publikowania treści – do czasu wypisania się z forum lub zgłoszenia do ADO chęci wypisania się z forum i usunięcia dotyczących Państwa danych
 2. analizy Państwa aktywności na Stronie – do chwili utraty przez nie przydatności dla nas. W przypadku Google Analytics dane przechowywane są przez okres 14 miesięcy, a po tym czasie zostają automatycznie usunięte.
 3. zarządzania Stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych
 4. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych
 5. wyświetlania Państwu reklamy dostosowanej do Państwa potrzeb oraz tworzenie Państwa profilu – do czasu zgłoszenia przez Pastwa sprzeciwu. Dane są przechowywane przez okres 3 lat, a następnie – m.in. dla celów ochrony prywatności internautów są samplowane (usuwane jest 31 rekordów na 32), co umożliwia realizację celów statystycznych przy zabezpieczeniu praw i wolności osób, których dane są przetwarzane, .spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania Państwa żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla Państwa prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia.
 

V – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego (poza obszar EOG).

VI – Państwa prawa:

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych i kopii danych,
 2. Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
 3. Prawo do usunięcia danych – jeśli Państwo uważają, że nie mamy prawa ich przetwarzać mogą Państwo żądać ich usunięcia,
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania uzgodnionych działań jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcecie Państwo żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do innych celów, w tym również profilowania Państwa danych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składacie Państwo sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa roszczenia lub że Państwa dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Państwa.
 6. Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie zgody lub umowy. Możecie je Państwo otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 7. Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem będziecie mogli wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
 8. W przypadku, gdy Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie Państwa zgody, możecie Państwo ją w każdej chwili cofnąć, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Pastwa zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.
Jeśli będziecie chcieli Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, proszę wysłać żądanie na adres e-mail: ado@motofocus.pl .

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Państwa danych (nazwy użytkownika oraz adresu e-mail) do zalogowania się jako użytkownik forum jest niezbędne do Państwa aktywnego udziału w dyskusjach. Bez tych danych nie będzie możliwe utworzenie Państwa konta.
 2. W przypadku danych niezbędnych do wyświetlania Państwu reklam ich przekazanie jest dobrowolne i jest warunkiem realizacji celu. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie przez narzędzie Gemius Privacy Tool: gemius.comlub poprzez ustawienia przeglądarki.
 1. Podanie Państwa danych w celu realizacji Państwa praw wynikających z RODO jest warunkiem możliwości realizacji naszych obowiązków względem Państwa zgodnie z RODO. Bez tego nie będziemy mogli Państwa zidentyfikować, ocenić zasadności Państwa żądania.
 2. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 

VIII – Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane w sposób zautomatyzowany przez profilowanie, ale nie będzie to wywoływać wobec Państwa skutków prawnych, ani w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację.

§3 Pliki cookies

 1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptują Państwo poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Państwa urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 2. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Wdrożyliśmy anonimizację adresów IP w Google Analytics, dlatego też zbieramy tylko zagregowane, anonimowe dane, czyli takie po których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować poszczególnych osób.
 5. Informacje zbierane przez cookies pozwalają także określić grupy docelowe odbiorców reklam, mierzą efektywność reklamy i pomagają określić najodpowiedniejszych odbiorców dla danej kampanii reklamowej. Dzięki tym mechanizmom każdy internauta może oglądać reklamy, które są zgodne z jego / jej zainteresowaniami, a jednocześnie nie musi oglądać nużących reklam. Więcej informacji na temat narzędzia, które służy nam do wyświetlania reklam znajdziesz pod adresem: http://www.privacypolicy.gemius.com/
 6. Korzystamy także z piksela Facebooka do remarketingu (czyli jeśli np. wejdziecie Państwo na naszą stronę i zainteresuje Państwa jakiś temat – możliwe będzie, że na Facebooku zobaczycie reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań). Szczegółowe informacje na temat tego jak działa piksel oraz jakie dane zbiera możesz znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/business/gdpr
 7. Reasumując, na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (do celów statystycznych korzystamy z narzędzia Google Analytics);
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (korzystamy z Adserwera firmy Gemius).
 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 9. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą zapisywać się do forum wagaciezka.com.