RegulaminRegulamin korzystania z forum wagaciezka.com§ 1
Definicje

Formularz – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do zarejestrowania się na forum www.wagaciezka.com
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).
Konto użytkownika – zbiór ustawień i zasobów w Serwisie wagaciezka.com – Forum transportu drogowego, pod adresem www.wagaciezka.com, utworzonych dla Użytkownika. Konto użytkownika przeznaczone jest dla osób, które chcą korzystać z forum dyskusyjnego. Jego celem jest umożliwienie logowania się na forum. Regulamin korzystania z Serwisu wagaciezka.com znajduje się na stronie www.wagaciezka.com
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługę. Serwis umieszczony jest pod adresem www.wagaciezka.com
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
Usługodawca – firma MotoFocus Małgorzata Franke wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, posługująca się numerami NIP: 5251049153, REGON: 011752326.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zmianami).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zmianami).
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna która posiada Konto użytkownika i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisu.
Dane osobowe – dane Użytkownika, tj. nazwa użytkownika, adres e-mail.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • cele Serwisu,
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika związane ze świadczeniem Usług,
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisie Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.


§ 3
Cele Serwisu

Celem Serwisu jest udostepnienie forum dyskusyjnego dla Użytkowników, umożliwienie Użytkownikom aktywnego udziału w prowadzonych na forum dyskusjach oraz zamieszczania treści zgodnych z regulaminem Serwisu.

§ 4
Zawarcie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 2. Prawidłowe wypełnienie Formularza polega na podaniu nazwy użytkownika oraz adresu e-mail.
 3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Użytkownik otrzymuje link aktywacyjny na wskazany przez niego adres mailowy. Jeżeli Użytkownik nie dokona potwierdzenia swojego adresu e-mail, jego konto będzie nieaktywne.
 5. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu.
 6. Adres poczty elektronicznej stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usługi.
 7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.


§ 5
Usługi wchodzące w zakres Serwisu

Usługą Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom forum dyskusyjnego.

§ 6
Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany i Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML oraz z obsługą JavaScript. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług.


§ 7
Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
  • wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem świadczonych Usług,
  • odmowy świadczenia Usług i usunięcia Konta użytkownika jeżeli Użytkownik narusza Regulamin,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.
  • usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 5. Użytkownik, który w ramach funkcjonalności Serwisu umieści w Serwisie Utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  • publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • wykorzystywania Usługi do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad publikacji postów:
  • posty muszą być pisane poprawnym językiem; powinny być poprawne zarówno merytorycznie, stylistycznie jak i ortograficznie.
  • wszelkie słowa oraz zwroty powszechnie uznawane za wulgarne, każdy Użytkownik ma obowiązek cenzurować, wstawiając w ich środek tzw. gwiazdki, bądź też inne maskujące znaki.
  • niedopuszczalne jest nieuzasadnione oraz nadmierne korzystanie z niektórych funkcji forum, takich jak wielkość czcionki itp.
  • post nie może składać się z samej/samych emotikonek; emotikony stanowią jedynie dodatek do treści.
  • zabrania się pisania postów jeden po drugim w tym samym temacie; w przypadku, gdy nie ma kolejnego postu napisanego przez innego Użytkownika, a nie upłynął okres dłuższy niż trzy dni, jest on zobowiązany dodać nową treść do swojego wcześniej napisanego postu poprzez funkcję "Edytuj".
  • niedozwolone są tzw. "odkopy" (czyli wpisywanie się do wątku, w którym nikt nie pisał od dłuższego czasu), chyba że post wnosi coś do tematu (nowe informacje, odpowiedź na zadane pytanie, które pozostawało bez odpowiedzi, zdjęcia). Czas, po którym zapostowanie staje się odkopem, wynosi 60 dni.
  • użytkownik zobowiązany jest, do poprawnego dopasowania treści zakładanego tematu, do istniejących na forum działów tematycznych. Użytkownik nie może również poruszać tematów, które nie dotyczą głównego tematu.
  • jeśli tekst pochodzi bezpośrednio lub pośrednio (np. jest przetłumaczony z obcego języka) z innego serwisu internetowego lub prasy, konieczne jest podanie jego źródła.
  • zabrania się wszelkich agresywnych zachowań, w tym agresji słownej. Niedopuszczalne jest prowokacyjne zachowanie wobec innych osób wypowiadających się na forum. Wszystkich użytkowników należy traktować z szacunkiem.
  • zabrania się zamieszczania na forum treści pornograficznych, rasistowskich a także łamiących powszechnie przyjęte normy zachowań społecznych. Na forum nie wolno publikować linków do stron pornograficznych czy zawierających oprogramowanie pirackie ("warez"), numery seryjne ("seriale") czy łamiące zabezpieczenia ("cracki"). Usuwane będą także adresy stron zawierające linki do stron pirackich.
  • zabronione jest tzw. "nabijanie postów" (dodawanie do każdego wątku kilkudziesięciu wypowiedzi na godzinę o treści "Ok", "Aha", "Popieram" itp., mające na celu jedynie zwiększenie "rangi" na forum). Osoby nabijające posty otrzymają od administratorów ostrzeżenie, a jeżeli zajdzie potrzeba, zostaną usunięci z forum.
  • zabronione jest podszywanie się pod innego użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad cytowania. W cytacie należy umieścić jedynie ten fragment tekstu, na który faktycznie odpowiadamy.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad dodawania grafiki/zdjęcia:
  • szerokość jednego dodawanego zdjęcia nie może być większa niż 700 px; w przypadku chęci opublikowania zdjęcia o szerokości większej niż podana wartość, Użytkownik ma obowiązek zrobić to za pomocą umieszczenia do tegoż zdjęcia odpowiedniego linka/odnośnika lub zrobić to za pomocą zdjęcia-miniaturki.
  • każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania źródła, umieszczając je pod zdjęciem/zdjęciami po znaku Copyright (C).
  • na forum nie wolno zamieszczać zdjęć pornograficznych i innych, niezgodnych z prawem polskim i europejskim.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad dotyczących podpisu:
  • maksymalna ilość znaków, jaką może zawierać podpis Użytkownika wynosi 300, natomiast wielkość jego czcionki nie może przekraczać "[size=150]".
  • podpis nie może zajmować więcej niż pięć wierszy (pusty wiersz również jest liczony).
  • zamieszczanie odnośników w podpisie prowadzących do witryn usługowych/firmowych, bądź samej nazwy i opisu firmy, dopuszczalne jest dopiero po trzech miesiącach od momentu rejestracji. W podpisie dozwolone jest umieszczanie linków/odnośników do stron jedynie takich, które nie zawierają treści wulgarnych oraz pornograficznych. Opis odnośnika, musi być zgodny z faktyczną zawartością strony do której prowadzi.
  • zabrania się umieszczania w podpisie jakiejkolwiek grafiki w postaci zdjęć, bannerów reklamowych itp.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad dotyczących emblematów:
  • Użytkownik ma prawo wgrać emblemat bezpośrednio z własnego dysku twardego o maksymalnej wielkości 130 px / 130 px.
  • niedozwolone jest umieszczanie emblematów/avatarów o treści wulgarnej bądź pornograficznej
 12. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu serwisu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 13. Każdy Użytkownik osobiście odpowiada za zamieszczane przez siebie treści.


§ 8
Warunki płatności

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 2. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia § 8 ust. 1 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.


§ 9
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usługi, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • informacje zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika,
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  • podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.


§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności, która znajduje się na stronie www.wagaciezka.com.


§ 11
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika (adres poczty elektronicznej lub jeśli Użytkownik podał w formularzu dane w postaci imienia i nazwiska, to również te dane),
  • przedmiot reklamacji (czego dotyczy reklamacja),
  • uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 5. Reklamacje (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
  • na adres Usługodawcy: MotoFocus Małgorzata Franke, ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa,
  • na adres poczty elektronicznej: wagaciezka@motofocus.pl
 6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w reklamacji adres osoby składającej reklamację.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.


§ 12
Dane kontaktowe Usługodawcy

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu: pisemnie na adres Usługodawcy: MotoFocus Małgorzata Franke, ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa lub mailowo na adres: wagaciezka@motofocus.pl.

§ 13
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: MotoFocus Małgorzata Franke, ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa lub mailowo na adres: wagaciezka@motofocus.pl
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Użytkownika (nick) jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • umieszczania w Serwisie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do wypełnienia formularza,
  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usługi, chyba że Usługodawca może się skontaktować z Użytkownikiem w inny sposób.
 5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.


§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 13 Regulaminu.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie uokik.gov.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


 
Przejdź do: